Obchodné podmienky

 • 1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia výlučne pre nákup v internetovom obchode www.mobilne-prislusenstvo.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu mobilne-prislusenstvo.sk je:

Be&Ka partners s.r.o.
Spádová 1156/2
92601 Sereď
IČO: 51 005 867 
DIČ: 2120562213

Tel. číslo: +421 910 226 552, +421 907 474 511

E-mail: info@mobilne-prislusenstvo.sk

Bankové spojenie:

Číslo účtu (VUB)

IBAN: SK86 0200 0000 0038 4855 2551

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami mobilne-prislusenstvo.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 • 2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 • 3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho predávajúcim vo formách:

 • e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu
 • Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho
 • telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len “objednávka“).

Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 • 4. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru. 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou. 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou. 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. 5. Výber tovaru Kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky Kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.
 • 5. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám bezodkladne oznámiť.
 2. 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 • 6. Stornovanie objednávky a storno poplatky

Stornovanie objednávky je možné uskutočniť do 14 dní od objednania s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: info@mobilne-prislusenstvo.sk

Treba nám zaslať vyplnené tlačivo – FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že je oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami.

 • 7. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy t.j. náklady za poštovné a balné.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Predávajúci má povinnosť vrátiť peniaze za zakúpený tovar spotrebiteľovi do 14 dní.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu + poštovné náklady.

 • 8. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

 • 9. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.mobilne-prislusenstvo.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • bankový prevod– po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru, s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo VUB. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí. V prípade, že predfaktúra nebude uhradená do 3 dní od jej vystavenia, má predávajúci právo objednávku zrušiť. Platby sa vykonávajú v EUR.
 • dobierkou– za objednaný tovar zaplatíte plnú sumu pri preberaní dobierky od kuriéra GLS, prípadne doručovateľovi zásielky.

 

 • 10.Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Podľa prevádzkových možností predávajúceho bude tovar, ktorý sa nachádza na internom sklade vyexpedovaný v čo najkratšom čase a to max. do 3 pracovných dní po prijatí, potvrdení objednávky a zaplatení pri platbe prevodom vopred. Tovar, ktorý sa nachádza na externom sklade, bude  vyexpedovaný v čo najkratšom čase a to do 3 – 30 pracovných dní po prijatí, potvrdení objednávky a zaplatení pri platbe prevodom vopred.

Internetový obchod www.mobilne-prislusenstvo.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS. Doba dodania zásielky je nasledujúci pracovný deň po dni podania.

 • 11. Dodacie náklady

V súlade s čl. 10. obchodných podmienok si predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie:

Pri platbe v rámci kuriérskej spoločnosti GLS:

 • bankovým prevodom: 2,50€
 • na dobierku: 3,50 €

Balné neúčtujeme. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

 • 12. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 • 13. Kryty s fotkou

Na našich stránkach sa nachádza objednávkový formulár na kryt s potlačením Vašej fotky. Termín dodania pre uvedenú službu je do 7 dní od obdržania objednávky. V prípade potlače vlastného motívu zodpovedá zákazník za kvalitu dodaných súborov na tlač. Akékoľvek reklamácie, ktoré vyplývajú z dodania nekvalitných podkladov na tlač, nebudú zo strany zhotoviteľa akceptované. Kupujúci má právo odstúpiť  od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre kupujúceho (t.j. ak ide o tovar bez potlačeného motívu).

Vyhradzujeme si právo nevytlačiť motívy podľa uváženia, najmä návrhy ktoré:

 1. obhajujú alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, etnickým alebo náboženským skupinám
 2. obsahujúce obscénnosti, vulgarizmy a majúce erotický obsah
 3. obsahujúce akékoľvek osobné útoky, ohováranie, vyhrážky, obťažovanie, kriminalizáciu osôb
 4. akoukoľvek formou propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov
 5. vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky
 6. obsahujúce osobné údaje o iných osobách bez ich súhlasu
 7. svojim obsahom môžu úmyselne, či neúmyselne spôsobiť akúkoľvek ujmu tretím osobám
 8. sú chránené registračnou ochrannou známkou alebo sú súčasťou duševného vlastníctva tretej osoby, pokiaľ zadávateľ nepreukáže oprávnenie k ich používaniu.